Lathund för att lägga in schemaunderlag i KOPPS som stöd för lärare på CHE

Schemaunderlag i KOPPS

Mycket av den information som läggs in i schemaunderlaget läses numera in automatiskt i vårt schemaläggningssystem och därför är det viktigt att underlaget fylls i noggrant!

Defaultvärden samt sammanräkning av undervisningens omfång syns först när du sparat dokumentet.

Schemaunderlaget har tre olika status: utkast, godkänd och låst. ”Utkast” innebär att underlaget är under bearbetning, ”godkänd” markerar att beställningen är klar för schemaläggarna att börja arbeta med och ”låst” innebär att schema mottagit beställningen och påbörjat arbetet. Om underlaget har fått status ”låst”, kontakta schema, schema@admin.kth.se, för att göra ändringar.

Endast schemaunderlag med status "Godkänd" kommer alltså att schemaläggas. Glöm inte att klicka på spara när allt är klart!

Manual för schemaunderlagen

Gå till sidan intra.kth.se/utbildning/kopps

Logga in med ditt vanliga KTH-id och lösenord.

Om du inte har tillgång till KOPPS men har ansvar för att lägga in underlag ska du kontakta Marie Larson mala@kth.se för att få behörighet.

Välj schemaunderlag på första sidan:

I de fall kursen går över flera terminer behöver ett underlag för varje termin fyllas i. Du växlar termin genom flikarna längst upp på underlaget.

Steg-för-steg-genomgång av fälten i schemaunderlaget

Ruta 1 - Kurstillfälle och lästermin detta underlag gäller för

Informationen i denna ruta hämtas automatiskt från kurstillfället och läsårsplanen i KOPPS.

Ruta 2 - Läses av

Kopplade program: Hämtas automatiskt från aktuell läsårsplan, där även eventuella ändringar görs.

Äldre uppgift
Se till att kopplade program från läsårsplaner stämmer - rensa sedan detta fält. När du gjort det kommer detta fält att försvinna eftersom det är en äldre uppgift

Antal studerande
Fyll i uppskattat antal studenter

Antal grupper
Antal grupper - hur många grupper antalet studerande på kursen skall delas in i

Antal parallella grupper
Parallella grupper - antal grupper som ska ha undervisning samtidigt, exempelvis vid övningar.

Ruta 3 - Studierektor

Namn och kontaktuppgifter till studierektor

Ruta 4 - Kursansvarig

Information om kursansvarig/lärare hämtas från kurstillfället i KOPPS. Där kan du även lägga till och ändra de lärare som ska hålla kursen/delmoment i kursen. Dessa kan sedan snabbt väljas som lärare för varje aktivitet i rutan ”undervisningstillfällen”.

Ruta 5 - Undervisningstillfällen

Här ska ALLA undervisningstillfällen som ska ges under kursen fyllas i. Dvs 1 rad per moment.

OBS! Undervisningstillfällen som inte läggs in här kommer inte att skapas och därmed inte heller att schemaläggas!

Vecka -
Ange vilken vecka momentet ska ligga i genom att klicka på rullgardinslistan

Moment -
Ange om det är en föreläsning, övning, lab osv som ska schemaläggas. Val sker från rullgardinslistan.

Grupper -
För föreläsningar är defaultvärde 1 grupp om inget annat anges. För andra moment hämtas gruppvärdet som angetts i ruta 2 – Läses av. Hämtningen sker när man sparar.

Parallella grupper -
Parallella grupper – antal grupper som ska ha undervisning samtidigt, exempelvis vid övningar. Defaultvärde är alla grupper. Tänk på korrigera om olika gruppindelningar finns för olika moment.

Timmar -
Antal timmar momentet ska vara, defaultvärdet är 2.

Lärare -
Lägg till lärare här för att undvika att läraren dubbelbokas om undervisning sker på fler kurser. I de fall lärare är angiven tidigare dyker namnet upp och kan väljas. Annars kan namnet skrivas in. Om det inte är klart vilken lärare som ska hålla kursen/delmoment i kursen kan du här även skapa en alias (pseudonym) som används på samma sätt som ett faktiskt lärarnamn – samma alias måste då användas på de kurser/moment som inte får krocka. Alias skall vara unika och skapas med ett avdelningsspecifikt prefix: exempel DD-ASS1.

För att lägga till flera lärare på en aktivitet separera med komma.

Kommentar -
Övrig information till schemaläggaren

Egen sal -
Ange här om kursen ska ges i egen sal. Om ni vet exakt vilken lokal det ska vara ange rumsnummer och populärnamn i kommentarsfältet. Salen dubbelbokas då inte samt studenterna kan så småningom lättare hitta till lokalen.

Ruta 6 - Undervisningens omfång i totalt antal timmar

Summeras automatiskt utifrån värdena i föregående ruta när dokumentet sparas. Här är det viktigt att se till att timmar och antal stämmer.

Gammal summering -
Summering från föregående år finns här för att jämföra. Ytterligare förklaring finns i hjälprutan i underlaget.

Ruta 7 - Laborationer/Datalaborationer

Här anges mer utförlig information angående laborationer, exempelvis antal labbtillfällen per student och om de ska separeras från andra kursers laborationer. Observera att laborationer även måste finnas med i momenten i ruta 5 – undervisningstillfällen för att de ska schemaläggas.

Ruta 8 - Undervisning gemensam med andra kurser

Ange kurser som samläser med den här kursen och under vilken period, vilka moment och beräknat TOTALT antal studenter.

Ruta 9 - Lärare med undervisning på denna kurs och annan kurs

Här finns utrymme för att kunna lista vilka kurser och moment som lärare ska kunna undervisa på.

Observera att läraren även måste finnas med på rätt moment i ruta 5 – undervisningstillfällen på båda kursernas underlag för att de ska separeras av systemet.

Ruta 10 - Tentamen

Här finns utrymme för mer information om tentamen t ex om den ska separeras från tentor på andra kurser eller om den ges enligt överenskommelse (ök) med studenterna.
Observera att tentamen även måste finnas med i momenten i ruta 5 – undervisningstillfällen för att de ska schemaläggas.

Ruta 11

Övrig information till schemaläggaren anges här kortfattat. Kursens moment och momentföljd läggs ej här utan ska finnas med i ruta 5.


När du är nöjd med de uppgifter du lagt så skall status ändras från utkast till godkänd det är först då som schemaläggningen centralt på KTH kan börja jobba med ditt underlag.

Till sidans topp