Vi på HR-enheten

HR-enheten är en stödfunktion gentemot skolans ledning och anställda inom olika typer av ärenden inom personalområdet.

HR-enheten arbetar stödjande och rådgivande med personalfrågor samtidigt som den ser till att rådande lagar i Sverige och förordningar efterföljs. HR-enheten fungerar även som ett mellanled mellan KTHs centrala personaladministration gentemot både anställda och chefer. Till HR-enheten kan man alltid vända sig med personalfrågor. Det kan till exempel vara anställningar, migrationsärenden, rehabilitering eller lönesättning. HR-enheten arbetar stödjande och rådgivande med personalfrågor såsom arbetsmiljö, rekryteringar, handläggning av lärartillsättningar och befordringsärenden, utlägg samt timarvoden. HR-enheten handlägger även personalärenden som rör stipendiater och arbetar rådgivande kring övriga personer som inte är anställda, men knutna till CHE-skolan på forskarutbildningsnivå eller högre nivå.

Hela HR-enheten kan nås via hr@che.kth.se  eller via respektive e-mailadress. HR finns påTeknikringen 30, plan 6 samt plan 7.

HR-personal

Namn Huvudkontaktperson vid avdelningar och arbetsuppgifter
Ann Ekqvist Arbetar mot hela skolan med resestipendier, utlägg, SINK, bisysslor samt timarvoden.
Lena Skowron Anställningsärenden, rekryteringsärenden och personaladminstration för hela Kemi institutionen.
Inga Persson Anställningsärenden, rekryteringsärenden och personaladminstration för Ytbehandlingsteknik, Träkemi och massateknologi, Fiberteknologi, Biokompositer Wallenberg Wood Science Center

Jessica Oscarsson

Anställningsärenden, rekryteringsärenden och personaladminstration för polymerteknologi, polymera material, adminavdelningen samt hela institutionen kemiteknik och IP.
Sara Tysk Arbetar mot hela skolan med bl a Lärartillsättningar och befordringsärenden, URA-anställningar, Arbetsglasögon, SSG sekreterare men är även ett genrellt stöd inom enheten vid behov..
Camilla Johansson, HR Ansvarig Övergripande ansvar för HR-gruppen, konflikthantering, organisationsfrågor, organisationsutveckling, introduktion, lönerevision, rehabilitering, JML, övertaligheter mm
Till sidans topp