Vi på HR-enheten

HR-enheten är en stödfunktion gentemot skolans ledning och anställda inom olika typer av ärenden inom personalområdet.

HR-enheten arbetar stödjande och rådgivande med personalfrågor samtidigt som den ser till att rådande lagar i Sverige och förordningar efterföljs. HR-enheten fungerar även som ett mellanled mellan KTHs centrala personaladministration gentemot både anställda och chefer. Till HR-enheten kan man alltid vända sig med personalfrågor. Det kan till exempel vara anställningar, migrationsärenden, rehabilitering eller lönesättning. HR-enheten arbetar stödjande och rådgivande med personalfrågor såsom arbetsmiljö, rekryteringar, handläggning av lärartillsättningar och befordringsärenden, utlägg samt timarvoden. HR-enheten handlägger även personalärenden som rör stipendiater och arbetar rådgivande kring övriga personer som inte är anställda, men knutna till CHE-skolan på forskarutbildningsnivå eller högre nivå.

Hela HR-enheten kan nås via hr@che.kth.se  eller via respektive e-mailadress.

HR-personal

Namn Huvudkontaktperson vid avdelningar och arbetsuppgifter Adress
Camilla Johansson, HR Ansvarig Övergripande ansvar för HR-gruppen, konflikthantering, organisationsfrågor, organisationsutveckling, introduktion, lönerevision, rehabilitering, JML, övertaligheter, Arbetsglasögon mm Tekninkringen 30, plan 7
Ann Ekqvist Arbetar mot hela skolan med resestipendier, utlägg, SINK, bisysslor timarvoden Tekninkringen 30, plan 6
Inga Persson

Anställningsärenden, rekryteringsärenden och personaladminstration för Ytbehandlingsteknik, Träkemi och massateknologi, Fiberteknologi, Biokompositer Wallenberg Wood Science Center

Tekninkringen 30, plan 7
Lena Skowron Anställningsärenden, rekryteringsärenden och personaladminstration för hela Kemi. Tekninkringen 30, plan 6

Jessica Oscarsson

Anställningsärenden, rekryteringsärenden och personaladminstration för hela kemiteknik, polymerteknologi, polymera material, adminavdelningen och IP. Tekninkringen 30, plan 7
Sara Tysk Arbetar mot hela skolan med bl a Lärartillsättningar och befordringsärenden, URA-anställningar men är även ett genrellt stöd inom enheten vid behov.. Tekninkringen 30, plan 7
Till sidans topp