Styrdokument

Basfinansiering av CHEs skolfakultet

1. Bakgrund

Det primära målet med systemet för basfinansiering som infördes 2011-01-01 är att ge CHEs skolfakultet en ökad grundtrygghet genom en utvidgad basfinansiering som samtidigt innebär att läraren åtar sig en överenskommen del av grundutbildningen. Skolfakultetens medlemmar ska i möjligaste mån såväl undervisa som forska, i harmoni med KTH:s Tenure-Tracksystem. Systemet avser att bredda lärarengagemanget i grundutbildningen, ombesörja en kontinuerlig återväxt av lärarkapacitet, minska riskerna för tillfällig lärarbrist genom att bredda lärarnas undervisningserfarenhet och därmed möjliggöra alternativ vid kursbemanning, hålla CHEs skolkollegium någorlunda konstant, förenkla den ekonomiska hanteringen samt förbättra kvalitetssäkringen av grundutbildningen. Styrdokumentet för basfinansieringssystemet består av fyra delar: 1. Basfinansiering av CHEs skolfakultet (detta dokument), 2. Anställningar, rekrytering och Tenure-Track, 3. Ekonomi och administrativ styrning samt 4. Kvalitetsuppföljning.

2. Den utvidgade basfinansieringen

Basdelen i skolans FoFu anslag och den delen av GRU anslagen som inte berör IP avdelningen sammanfogas till en pott som utgör en utvidgad basfinansiering för CHEs skolfakultet, för närvarande sammanlagt ca 60 MSEK. Bastilldelningen fördelas enligt följande:

Tabell 1, 2015

  • Professor:                                             1.0 MSEK (0.4 MSEKa)
  • Lektor:                                                   0.75 MSEK (0.3 MSEKa)
  • Biträdande lektor:                                   0.65 MSEK (0.3 MSEKa)
  • Forskareb och forskarassistent:               0.2 MSEK (0.1 MSEKa)

a Ersättning efter friköp från undervisning
b Hit räknas tillsvidare anställda forskare/lärare, ALV- anställda (<2år) ingår ej.

Siffrorna i Tabell 1 kan komma att justeras uppåt eller nedåt om anslagen genomgår förändringar. De förutsätter, förutom den överenskomna grundutbildningsinsatsen, någorlunda ”normala” insatser som forskare.

Lärare kan, för en begränsad period, om synnerliga skäl föreligger avstå från att delta i grundutbildningen. I detta fall ska berörda läraren under den perioden tilldelas den lägre summan i Tabell 1. Synnerliga skäl kan vara tjänstledighet för uppdrag utanför KTH och omfattande projektledaruppdrag inom KTH. Av planeringstekniska skäl omförhandlas detta en gång per år.

Läraren kan även välja att avsätta en mindre del av tilldelade medel till kollegor, doktorander och externa lärare som deltar i undervisningen, dock högst ca 20 % av den årliga undervisningsskyldigheten. Kurser tilldelas extra medel för att bekosta doktoranddeltagandet i undervisningen och för motiverad materialförbrukning. Både skolans gemensamma undervisningslokaler och användandet av KTHs undervisningssalar bekostas av CHE skolans centrala medel. Tilldelning av medel för doktorander skall kontrolleras av berörd programansvarig.

Riktade medel och prestationsbaserade medel i FoFu-tilldelningen, exempelvis för forskarexamination, ligger utanför den rena basfinansieringen och räknas inte in i denna, ej heller övriga speciella överenskommelser mellan enskilda lärare och KTHs ledning eller skolledning.

Tjänstledighet för uppgifter inom KTH över 50 %, exempelvis som skolchef, ska tas hänsyn till genom en rimlig reducering av läraråtagandet. Tjänstledighet för uppgifter utanför KTH kan medföra reducering av basfinansiering men skall i första hand hanteras genom överlåtning av de 20 % enligt ovan. För mer omfattande tjänstledighet för forskning vid annat universitet eller institut reduceras basfinansieringen med halva omfattningen av tjänstledigheten. Som exempel kan nämnas att vid 50 % tjänstledighet för arbete vid annat universitet reduceras basfinansieringen till 75 % av fullt belopp. Detta förutsätter dock att eventuella publikationer görs med KTH som adress.

3. Skolfakultetsrådet

Ett rådgivande organ, Skolfakultetsråd, har inrättats med ansvar för att förbereda och ge råd om alla viktiga beslut i basfinansieringssystemet, framförallt frågor som rör rekrytering. Beslut i de olika frågorna tas av skolchef eller GA enligt KTHs gällande regler.

Detta organs arbete skall ske i enlighet med KTHs rådande policy och arbetsordning och kommer att revideras i takt med dessa.
 

4. Åtagande i grundutbildningen

Basfinansieringen bygger på att varje lärare gör en viss lärarinsats i grundutbildningen inom något eller några av undervisningsprogrammen listade under punkt 6. Själva huvudtanken är att fördelningen av undervisningen inom lärarkollegiet skall, över en period av ca 5 år, göras så jämn som möjlig. Lärarinsatsen kan inbegripa kursadministration, föreläsningar, övningar och laborationer och bör rotera med en period av ca 5 år. En representativ årlig lärarinsats uppskattas till 25-30% av heltid och bör ske på såväl grund- som avancerad nivå. Kursanalyser är ett mycket viktigt instrument för att upprätthålla en jämn fördelning av lärarinsatsen

Ersättning för examensarbete på både master- och kandidatnivå undantas från systemet och ska ersättas proportionellt till examinatorn.

Ansvaret för att besluta om fördelningen av lärarinsatserna bland skolans lärare vilar på skolans GA. Fördelningen är tvingande. Examinator/kursansvarig ska, i största möjliga samförstånd med lärare tilldelade till en viss kurs, besluta om bemanning av specifika kursmoment. Eventuella klagomål behandlas av Skolfakultetsrådet och GA.

5. Uppföljning av lärarprestation

Ett kontinuerligt kvalitetsarbete ska initieras där grundutbildningen följs upp mer strukturerat av Skolfakultetsrådet. Ett huvudverktyg för detta är kursanalysen. I händelse av stora brister i forskare/lärares engagemang eller förmåga tas frågan upp av Skolfakultetsrådet, som då kan uppmana GA om att besluta om pedagogiskt eller annat stöd till läraren. Om önskvärd effekt inte uppnås kan skolchefen besluta om uteslutning av personen från den utvidgade basfinansieringen. En detaljerad beskrivning av uppföljningen av lärarprestationer finns i policydokumentets del om kvalitetsuppföljning.

6. Program som berörs

Lärares grundutbildningsskyldighet skall avse insatser i kurser inom civilingenjörsprogrammen i kemivetenskap samt andra program vid KTH där vår skola har kursansvar. Kurser i skolans högskoleingenjörsprogram kommer delvis att ingå, medan lärarinsatser på forskarutbildningsnivå inte berörs.

7. Skolkollegiets storlek

Skolfakultetsrådet ska bedöma det totala behovet av lärare, och därigenom skolkollegiets storlek inom vissa gränser. Målet är att omfånget på fakulteten aldrig ska växa helt fritt, samtidigt som systemet måste vara tillräckligt flexibelt för att kunna rekrytera nya forskare/lärare med excellens. Under nuvarande förutsättningar är bedömningen att CHEs kollegium ska ligga i intervallet 65-75 forskare/lärare. Här avses endast såväl forskande som undervisande personal som kan ingå i Tenure-Track systemet. Adjunkter räknas som enbart undervisande personal och ska ingå i skolans Ingenjörspedagogiska avdelning som ansvarar för H-ingprogrammet och det Tekniska basåret.

Till sidans topp