Ekonomi

Staten tilldelar KTH separata anslag för grundutbildning (Gru) och forskning/forskarutbildning (FoFu). Den vidare fördelningen av medel fån KTH cemralt till CHE sker likaså uppdelad på Gru och FoFu.

Tilldelning enligt basfinansieringsmodellen

CHEs basmedel för Gru och FoFu används för intern fördelning. För år 2012 var det sammanlagt c:a 53 Mkr, varav c.a 18 Mkr från Gru (motsvarande c.a 26 % av totala Gru-medlen) och c:a 35 Mkr från FoFu (motsvarande c.a 35 % av totala FoFu-anslagsmedlen).

Enhetliga fasta belopp tilldelas de anställda som ingår i systemet. Årlig tilldelning är:

Professor 1,0 Mkr
Lektor och biträdande lektor 0,65 Mkr
Tillsvidare anställd forskare och foass: 0,2 Mkr

Adjunkter räknas som endast undervisande personal och står utanför systemtet. De ingår i CHEs IP-enhet som svarar för högskoleingenjörsprogrammetoch det tekniska basåret.

Övrig intern fördelning GRU på skolan

  • Täckningsbidrag
  • IP-enheten
  • Kurslabb
  • GApott
  • Lärosalar
  • Examensarbete
  • PA-pott per program för doktorander och drift
  • Övriga program/kanslimedel

Medel till kurser och program

Kurser på kandidatnivå tilldelas extra resurser för att möjliggöra deltagande av doktorander i undervisningen. För att täcka kursernas motiverade materialförbrukning (utöver material i skolans gemensamma undervisningslokaler och utöver kontorsmaterial, böcker och likande) skall medel reserveras på skolnivå. Samma medel skall användas för att betala externa föreläsare, som kan undervisa i delmoment där det inom skolans saknas kompetens.

Civilingenjörsprogrammets PA är ansvarig för tilldelningen av medel. PA ansvarar också för uppföljning och ev omprioriteringar.

Kurser på masternivå kan tilldelas extra medel för kursernas motiverade materialförbrukning (utöver material i skolans gemensamma undervisningslokaler och utöver kontorsmaterial, böcker och likande). Medel kan även tilldelas för studieresor, externa föreläsare osv och för doktorander som i deltar i vissa arbetsintesiva (mycket laborationer eller tidskrävande projekt) kurser.

Masterprogrammens tre PA ansvarar för tilldelningen av medel. PA ansvarar även för uppföljning och för prioriteringar inom de olika programmen.

Beslut, budget och avräkning

För andamålet skall finnas en budgetmall och system för ekonomisk avräkning som PA ansvarar för.

För kurser på kandidatnivå tilldelas PA 5 Mkr. Besslut på tilldelning görs av PA.

För kurser på masternivå tilldelas PA 1,2 Mkr per program. Beslut på tilldelning skall göras av PA.

Kursansvarig ansöker medel 4 ggr per år inför varie läsperiod. Görs på förfrågan från PA.

PA beslutar om tilldelning

Kursutvecklingsmedel

Till sidans topp