CHE:s ledning

Mikael Lindström

Skolchef
E-post: dekan@che.kth.se, mil@kth.se

Skolchefen leder skolans arbete och ansvarar mot rektor för skolans verksamhet. Vidare är skolchefen arbetsgivarens representant och är arbetsledare för skolans personal. Skolchefen ska representera skolan i såväl forsknings‐, utbildnings- som samverkansfrågor. Skolchef har en ställföreträdare, benämnd vice skolchef/prodekan.

Marie Larson

Administrativ chef
E-post: mala@kth.se

Vid CHE-skolan finns en administrativ chef, ansvarig för den skolgemensamma förvaltningsorganisationen. Administrativa chefen ska ansvara för övergripande administrativ samordning och utveckling samt för säkring av kvalitet och effektivitet i det administrativa arbetet.

Mats Jonsson

Grundutbildningsansvarig (GA)
E-post: matsj@kth.se

GA har ansvar för skolans grundutbildning - program och kurser, att dessa utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål och i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

Inger Odnevall Wallinder

Forskarutbildningsansvarig (FA)
E-post: ingero@kth.se

Utbildning på forskarnivå genomförs inom ramen för KTH:s inrättade doktorsprogram. Inom skolan har FA ansvar för skolans forskar­utbildning och att denna utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

Till sidans topp