Detaljerade mål 2016-2020

På CHE-skolan har vi upprättat detaljerade mål inom områdena:
Kemikaliehantering, KTH-Campus, Upphandling och inköp, Resor, Samverkan, Organisation och ledning och Utbildning.
 

Kemikaliehantering

CHE ska förbättra kemikaliehanteringen ur säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt genom att genomföra fler riskanalyser, arbeta med information om säkerhetsföreskrifter och rutiner, införa streckkodsläsare på alla avdelningar så att en säkrare och enklare inventering av kemikalier kan genomföras.

KTH-Campus

Målet inom KTH Campus för skolan for kemivetenskap är att stärka ekologiska och sociala värden, bevaka ombyggnationer så att en hög miljöprestanda uppnås, minska energiförbrukningen, öka möjligheterna for resor och transporter på ett hallbart satt, förbättra hanteringen av avfall samt tydligare använda Campus for en hållbar samhallsutveckling.

Detta kommer att göras möjligt genom olika listade aktiviteter under perioden 2016-20.

Upphandling och inköp

Hållbarhetskrav ska ställas i samtliga relevanta upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt. Kontakten mellan skolans inköpsansvariga och miljöombud ska öka så att möjligheten finns att följa upphandlingar där hållbarhetskrav kan ställas.

Resor

Koldioxidutsläpp från CHE:s resor ska minska med 20% per årsarbetskraft 2015-2020.

CHE ska ta del av den kunskap som finns om IT-lösningar som möjliggör resfira möten och öka förutsättningarna för resfria möten.

Samverkan

Skolan för Kemivetenskap ska bidra till en hållbar samhallsutveckling genom samverkan med olika partners, studenter och övriga samhället.

En ökad samverkan ska ske genom kommunikation och information om var verksamhet inom miljö och hållbar utveckling.

Ett första mål är att skapa ett system for att tydliggöra den samverkan med omvärlden skolan har inom hållbar utveckling.

Organisation och ledning

Vi vill säkerställa att miljö- och hållbarhetsfrågor ska integreras i skolans orninarie verksamhet och vara en del i alla relevanta processer, planer och beslut.

Utbildning

CHE-skolans utbildningsprogram består av civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi (inklusive masterprogrammen kemiteknik for energi och miljö, material och molekylär vetenskap och teknik) samt högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik. Skolan har utarbetat gemensamma mål för dessa utbildningsprogram. Målen sammanfattas i följande två punkter:

1. Tydliga hållbarhetsmål i program och i kurser samt kontinuerlig uppföljning och examination av dessa lärandemål som en integrerad del av kvalitetsuppfölning på kurs- och programnivå.

2. Lärare som är medvetna om hållbarhetsmålen på program- och kursnivå och som är kompetenta och motiverade att examinera dessa lärandemål.

Handlingsprogram för programutveckling inom hållbar utveckling för Teknisk kemi (pdf 389 kB)


Handlingsprogram i doktorsprogrammet Kemivetenskap-Hållbar Utveckling-2016-2020
Handlingsprogram i doktorsprogrammet Kemivetenskap-Hållbar Utveckling-2016-2020 (pdf 2,3 MB)

 

Till sidans topp