Besluts- och delegationsordning på CHE

  Besluts- och delegationsordning på CHE (pdf 145 kB)

Inledning

En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ. Att bestämma vilka arbetsuppgifter - vid sidan av beslutsfattandet - som ska utföras av ett underordnat organ innebär inte någon delegation. En delegationsordning måste med andra ord skiljas från en arbetsordning och riktlinjer om beredning.

Beslutsfattande

Beredning

Ärenden ska beredas och föredras innan beslut fattas. Beredning följer CHEs arbetsordning där strategiska rådet, ledningsgruppen och skolfakultetsrådet är beredande och försslagsställande organ till skolchefen. Administrativ chef är högste föredragande och beredande tjänsteman inom skolförvaltningen och fördelar berednings- och föredragningsuppgifter inom skolförvaltningen.

Principer för delegation vid KTH

KTH:s linjeorganisation utgör grunden för all delegation inom myndigheten. Med linjeorganisationen menas rektor, prorektor, vicerektorer och skolchefer/förvaltningschef samt eventuella avdelningschefer eller prefekter. Den grundläggande delegationsprincipen är att de organ eller beslutsfattare som organisatoriskt har pålagts vissa uppgifter också får beslutsbefogenheter inom sitt område med begränsning av den årliga budget som tilldelas linjeorganet. Utöver linjeorganisationen har KTH även en fakultetsorganisation, företrädd av fakultetsrådet. I egenskap av att vara ett organ med majoritet av vetenskapligt kompetenta personer har fakultetsrådet med stöd av högskolelagen vissa egna beslutsbefogenheter. En del av dessa beslutsbefogenheter har fakultetsrådet delegerat till skolchefer, forskarutbildningsansvariga (FA)- och grundutbildningsansvarigas (GA) på respektive skola. Fakultetsorganisationen utgör således ett komplement till linjeorganisationen.

All delegation görs under förutsättning att den som får en beslutanderätt delegerad till sig följer aktuella regler och riktlinjer. Vidare gäller att för det fall den beslutsfattare som har beslutanderätt delegerad till sig inte finns tillgänglig är behörig beslutsfattare i det fallet den delegerande beslutsfattaren. Delegationen går således upp ett steg i organisationen. Denna princip gäller inte prorektor som träder i rektors ställe då rektor inte är tillgänglig.

Beslutanderätt i fråga som inte omnämns i denna delegationsordning är ej delegerad och tillkommer således rektor ensam, alternativt universitetsstyrelsen om frågan är av stor principiell vikt för KTH.

 Skolchefernas delegationsordningar och även delegation från annan beslutsfattare som inte regleras i detta dokument ska lämnas in till rektor. Alla delegationsbeslut ska därtill vara väl kända bland medarbetarna, så att tveksamheter inte råder kring vem som äger besluta i olika ärenden. En princip som gäller för vidaredelegation är att delegaten meddelar de beslut som fattats till den som vidaredelegerat beslutanderätten. Delegaten ska därmed vara beredd på att återrapportera på det sätt som den som delegerat önskar.

Fakultetsrådets vidaredelegationer till CHE

Fakultetsrådets beslutsbefogenheter: Av 2 kap 6 § HL följer att beslut som kräver en bedömning av 1) Uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller 2) organisation av eller kvalitet i såväl forskningen som det konstnärliga utvecklingsarbetet, ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Vidare framgår att om den bedömning som avses ska göras av en grupp av personer ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Fakultetsrådet är ett organ med sådan kompetens och har följaktligen att fatta följande beslut enligt HF.

Beslutande
rätt
Fråga Vidaredelegation
Skolchef Besluta om kurs- och utbildningsplaner samt förändringar däri  
Skolchef Besluta om läsårsplan  
Skolchef Inrätta och avveckla kurs  
Skolchef Anta till studier på forskarnivå (i samråd med berörd forskarutbildningsansvarig).  
Skolchef Besluta om revision av ingående kurser i doktorsprogram samt inrättande av ny inriktning (efter hörande av berörd PA och FA).  
GA Besluta om antagning och reservantagning till senare del av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå (i samråd med berörd skolchef). Kan vidaredelegeras till berörd programansvarig (i samråd med berörd skolchef och GA). Vidaredelegation:
PA, TIKED
PA, CTKEM, CKEMV
PA, TMMMM
PA, TKEMM
PA, TMVTM
GA Utse examinator på grundnivå och avancerad nivå (i samråd med berörd skolchef och berörd programansvarig).  
GA Besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning (i samråd med berörd skolchef) enligt turordningslista från Antagningen. Kan vidaredelegeras till berörd programansvarig (i samråd med berörd skolchef och GA). Vidaredelegation:
PA, TIKED
PA, CTKEM, CKEMV
PA, TMMMM
PA, TKEMM
PA, TMVTM
GA Bedöma särskild behörighet vid antagning och i samband med detta, bedöma av reell kompetens. Kan vidaredelegeras till berörd programansvarig. Vidaredelegation:
PA, TIKED
PA, CTKEM, CKEMV
PA, TMMMM
PA, TKEMM
PA, TMVTM
GA Besluta i ärende om att medge undantag från kravet på särskild behörighet för studier på grund- och avancerad nivå.  
GA Besluta angående tillgodoräknande av reell kompetens inom studier på grundnivå och avancerad nivå, inklusive bedömning av den. Kan vidaredelegeras till berörd programansvarig. Vidaredelegation:
PA, TIKED
PA, CTKEM, CKEMV
PA, TMMMM
PA, TKEMM
PA, TMVTM
GA Besluta om tillgodoräknande av kurs och del av kurs på grund- och avancerad nivå. Kan vidaredelegeras (tillgodoräkna hel kurs till berörd programansvarig, del av kurs till examinator). Vidaredelegation:
PA, TIKED
PA, CTKEM, CKEMV
PA, TMMMM
PA, TKEMM
PA, TMVTM
Alla examinatorer CHE
GA Besluta om studieuppehåll. Kan vidaredelegeras till berörd programansvarig. Vidaredelegation:
PA, TIKED
PA, CTKEM, CKEMV
PA, TMMMM
PA, TKEMM
PA, TMVTM
GA Godkänna ansökan om examen. Kan vidaredelegeras till berörd programansvarig. Vidaredelegation:
PA, TIKED
PA, CTKEM, CKEMV
PA, TMMMM
PA, TKEMM
PA, TMVTM
GA Göra bedömning av huruvida omprövning av beslut bör ske enligt 27 § förvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och pröva om överklagande har inkommit i rätt tid avseende delegerade ärenden. Kan vidaredelegeras Kan vidaredelegeras
UA???
GA Fatta beslut om att ompröva ett uppenbart oriktigt beslut.  
GA Avge yttranden till Överklagandenämnden för Högskolan angående överklaganden i ovanstående ärenden rörande antagning, behörighet, tillgodoräknande, examensbevis/kursbevis samt uppehåll med studierna i enlighet med 12 kap. 2§ p. 2-3 och p.  
FA Utse examinator på forskarnivå (i samråd med berörd skolchef).  
FA Utse handledare för antagen studerande på forskarnivå, minst två per studerande (i samråd med berörd skolchef).  
FA Besluta i ärende om att medge undantag från kravet på grundläggande behörighet för studier på forskarnivå.  
FA Besluta om att tillgodoräkna kurs och del av kurs på forskarnivå. Kan vidaredelegeras till programansvarig för doktorsprogram eller huvudhandledare/examinator. Kan vidaredelegeras
FA Validera tidigare yrkeserfarenhet (reell kompetens) för sökande till utbildning på forskarnivå.  
FA Besluta om annat förled än teknologie för forskarexamen.  
FA Besluta om individuell studieplan för varje doktorand efter samråd med doktoranden och dennes handledare, samt revidera denna årligen och när det annars är påkallat  
FA Utse fakultetsopponent och ordförande vid disputation.  
FA Besluta om tid och plats för disputation och licentiatseminarium  
FA Utse ledamöter i betygsnämnd  
FA Utse granskare av licentiatuppsats  
FA Godkänna ansökan om examen  
FA Göra bedömning av huruvida omprövning av beslut bör ske enligt 27 § förvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och pröva om överklagande har inkommit i rätt tid avseende delegerade ärenden. Kan vidaredelegeras Kan vidaredelegeras
UA???
FA Fatta beslut om att ompröva ett uppenbart oriktigt beslut.  
FA Avge yttranden till Överklagandenämnden för Högskolan angående överklaganden i ovanstående ärenden rörande antagning, behörighet, tillgodoräknande, samt examensbevis i enlighet med 12 kap. 2§ p. 2-3 och p. 6 HF.  

Strategiskt råd CHE

Strategiska rådet utgör rådgivande organ till skolchef och har således inte något beslutsmandat.

Skolchef CHE

Rektor delegerar beslutanderätten till skolcheferna i nedan uppräknade ärenden. Ärenden av principiell karaktär ska dock avgöras av rektor. För tillämpningen av all delegation till skolchefer gäller att beslut i samtliga frågor som rör skolans ekonomi ska fattas inom ramen för det årliga verksamhetsuppdrag som upprättas mellan rektor och skolchef samt inom fastställd budget för skolan. Skolcheferna kan vidaredelegera sina beslutsbefogenheter, om inte annat anges. För samtliga vidaredelegationer från skolchefen hänvisas till skolans delegationsordning.
Vice skolchef är skolchefs ställföreträdare och beslutar i skolchefs frånvaro i samma frågor som skolchef.

Skolchef ansvarar för att verksamheten inom skolan bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och KTH:s regelverk.

Beslutande-
rätt
Fråga Vidaredelegation
 

Avtal

 
Skolchef Avtal som rör skolans operativa verksamhet, med den begränsning som följer av det årliga verksamhetsuppdraget.  
Skolchef Avtal om uppdragsutbildning.  
Skolchef Avtal om adjungerad professor22  
Skolchef Avtal om affilierad fakultet23  
Skolchef Forskaravtal (avtal mellan KTH och anställd forskare samt i förekommande fall KTH Holding).  
Skolchef Besluta att ta emot sponsormedel understigande 50 000 kronor samt ingå avtal därom  
Skolchef Hyresavtal gällande gästforskarbostäder, med avtalstid upp till sex månader  
 

Forskningsavtal24
(från vicerektor för forskning)

 
Skolchef Avtal om forskningsbidrag från statliga forskningsråd och privata stiftelser  
Skolchef Avtal om uppdragsforskning understigande fem miljoner kronor  
Skolchef Avtal om forskningssamverkan som gäller externfinansierad doktorand (t.ex. s.k. industridoktorand).  
Skolchef Avtal om nationell forskningssamverkan, understigande fem miljoner kronor och med endast två parter  
Skolchef Avtal rörande centras löpande verksamhet  
Skolchef ”Non disclosure agreements” (NDA), innehållande endast sekretessreglering och utan någon form av projektåtagande mellan parterna förutom i samband med internationell eller nationell forskningsfinansiering som ryms inom ramen för vice rektor eller chef för ROs delegation (t.ex. EU-projekt).  
Skolchef Teckna avsiktsförklaringar (Memorandum of Understanding och Letter of Intent) gällande ovanstående  
 

Ekonomi

 
Skolchef Beslut om inköp eller upphandling, slutattestering av upphandlade varor eller beställning av varor får vidaredelegeras för belopp understigande en miljon kronor Vidaredelegation:
Avd chef CHE admin
Prefekt IP
Prefekt KEM
Prefekt FPT
Prefekt KET
Avd chef Greenhouse Labs
Skolchef För centrabildningar delegeras attesträtten till föreståndaren om denne är anställd vid KTH. Är föreståndaren inte anställd vid KTH är det skolchefen eller den skolchefen delegerat till som attesterar  
Skolchef För plattformar delegeras attesträtten till plattformsföreståndaren som attestrar utifrån beslut från plattformens styrgrupp och utifrån värdskolans verksamhetsuppdrag Kan vidaredelegeras
Skolchef Avskriva fordringar för skolan understigande ett prisbasbelopp  
Skolchef Rätt att tilldela stipendier till forskarstuderande, om extern part har inrättat och utlyst stipendiet  
Skolchef Underteckna läges- och kostnadsrapporter till 25forskningsfinansiärer (periodiska och slutliga) Vidaredelegation:
Prefekt KEM
Prefekt FPT
Prefekt KET
 

Personal

 
Skolchef Besluta om annonsering om anställning som lektor, biträdande lektor och adjunkt  
Skolchef Anställa lektor och biträdande lektor (efter hörande av rektor).  
Skolchef Besluta om anställningsvillkor och eventuell förlängning av anställning för lektor och biträdande lektor  
Skolchef Besluta om ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor och från adjunkt till lektor. Om skolchefens ställningstagande avviker från anställningsutskottets eller tjänsteförslagnämndens förslag ska beslut om anställning som lektor och biträdande lektor fattas av rektor26  
Skolchef Anställa adjunkt  
Skolchef Anställa T/A- personal inom skolan (efter beviljat rekryteringstillstånd från personalchef samt efter hörande av respektive avdelningschef), inklusive beslut att inleda rekryteringsprocess, och besluta om anställningsvillkor  
Skolchef Besluta om anställningsprofil vid anställning av adjunkt  
Skolchef Anställa doktorand  
Skolchef Utse GA och FA (efter hörande av rektor)  
Skolchef Utse programansvariga för grund-, avancerad och forskarnivå  
Skolchef Besluta om bisysslor  
Skolchef Besluta om semester och annan ledighet, tjänsteresor, samt övriga personalfrågor för skolans personal (kan vidaredelegeras). Vidaredelegation:
Avd chef CHE admin
Prefekt IP
Prefekt KEM
Prefekt FPT
Prefekt KET
Avd chef Greenhouse Labs
Skolchef Ändra individuell lön mellan lönerevisionerna, efter samråd med personalchef eller förhandlingschef27  
Skolchef Besluta att avbryta en rekrytering enligt anställningsförordningen (lektor, biträdande lektor och adjunkt).  
Skolchef Ansvar för frågor rörande personal och arbetsmiljö (får vidaredelegeras, men endast till avdelningschef/prefekt). Vidaredelegation:
Avd chef CHE admin
Prefekt IP
Prefekt KEM
Prefekt FPT
Prefekt KET
Avd chef Greenhouse Labs
 

Utbildning och forskning

 
Skolchef Besluta om antal exemplar, utöver de obligatoriska, av en doktorsavhandling som ska bekostas av skolan  
Skolchef Besluta om tid och plats för disputation och licentiatseminarium (kan vidaredelegeras till FA).  
Skolchef Utfärdande av kursbevis för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
 

Allmän förvaltning

 
Skolchef Göra bedömning av huruvida omprövning28 av beslut bör ske enligt 27 § förvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och pröva om överklagande har inkommit i rätt tid avseende delegerade ärenden. Kan vidaredelegeras Kan vidaredelegeras Ev. adm chef??
Skolchef Fatta beslut om att ompröva ett uppenbart oriktigt beslut  
Skolchef Avge yttrande till Överklagandenämnden för högskolan angående överklagande av tillsättning av annan tjänst än högre lärartjänst  
Skolchef Löpande ärenden inom skolans ansvarsområden  
Skolchef Organisation av skolans verksamhet och personal  
Skolchef Besluta om arbetsmiljöåtgärder inom skolan  

21 Avtal ska granskas av juridiska avdelningen om inte annat framgår av intern föreskrift.
22Avtal som tecknas mellan KTH, den adjungerade och dennes huvudarbetsgivar
23 Avtal som tecknas mellan KTH, den affilierade och dennes huvudarbetsgivare
24Avtal rörande olika former av forskningsfinansiering ska granskas av juridiska avdelningen om inte annat framgår av intern föreskrift.
25 dock ej inom LLP-programmet, som undertecknas av chefen för IR
26 Endast efter FR:s rekommendation och tillhörande anvisning.
27 Enligt KTH:s lönepolicy
28 Gäller dock inte flerpartsärenden (anställningsärenden)

Administrativ chef

Administrativ chef ansvarar för övergripande administrativ samordning och utveckling samt för säkring av kvalitet och effektivitet i det administrativa arbetet. Administrativ chef har också under skolchef tillsynsansvar för att lagenlighet beaktas i beslut inom CHE.
Skolchef delegerar beslutanderätten till administrativ chef i nedan uppräknade ärenden. Ärenden av principiell karaktär ska dock avgöras av skolchef. Skolchefs delegation till administrativ chef omfattar dels ärenden rörande hela CHE dels beslutsbefogenheter angående CHEs skolförvaltning. I de fall delegationen endast omfattar skolförvaltning anges detta särskilt.

Beslutande-
rätt
Fråga Vidaredelegation
 

Ekonomi

 
Administrativ chef Beslut om inköp eller upphandling, slutattestering av upphandlade varor eller beställning av varor  
Administrativ chef Rätt att attestera fakturor för visst fastställt belopp  
 

Personal

 
Administrativ chef Ansvar för frågor rörande personal och arbetsmiljö  
Administrativ chef Besluta om semester och annan ledighet, tjänsteresor, samt övriga personalfrågor för CHEs skolförvaltning  
 

Allmän förvaltning

 
Administrativ chef Göra bedömning av huruvida omprövning28 av beslut bör ske enligt 27 § förvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och pröva om överklagande har inkommit i rätt tid avseende delegerade ärenden.  


28 Gäller dock inte flerpartsärenden (anställningsärenden)

Prefekter = Avdelningschefer

Beslutande-
rätt
Fråga Vidaredelegation
 

Ekonomi

 
Prefekt/avd chef Beslut om inköp eller upphandling, slutattestering av upphandlade varor eller beställning av varor Vidaredelegerat
  Underteckna läges- och kostnadsrapporter till 25forskningsfinansiärer (periodiska och slutliga) Kan vidaredelegeras  
 

Personal

 
Prefekt/avd chef Ansvar för frågor rörande personal och arbetsmiljö Kan ej vidaredelegeras
Prefekt/avd chef Besluta om semester och annan ledighet, tjänsteresor, samt övriga personalfrågor för CHEs skolförvaltning Vidaredelegerat
 

Allmän förvaltning

 
   

25 dock ej inom LLP-programmet, som undertecknas av chefen för IR

KTH:s besluts- och delegationsordning

 

Till sidans topp