Arbetsordning CHE

  Arbetsordning CHE (pdf 105 kB)

1. Inledning

 Denna arbetsordning beskriver Skolan för Kemivetenskaps, CHEs, interna organisation och vilka ansvar som åligger de olika funktionerna och organen. Arbetsordningen anger den övergripande beslutsstrukturen vid CHE och utgår från KTHs arbetsordning. Av KTH:s delegationsordning framgår närmare vilken beslutanderätt som är delegerad till de olika organen och funktionerna vid CHE

KTH är en statlig myndighet. Följande lagar och förordningar är centrala för KTH:s verksamhet.

 • Högskolelagen (1992:1434)
 • Högskoleförordningen (1993:100)
 • Förvaltningslagen (1986:223)
 • Myndighetsförordningen (2007:515) med undantag av 2§, 4‐5§§, 9‐18§§ och 22‐24§§.

Skolan CHE ansvarar för den operativa verksamheten avseende utbildning och forskning vid skolan.

Vid KTH finns ett fakultetsråd som dels utgör rådgivande organ till styrelse och rektor, dels fattar beslut i sitt ansvar för kvaliteten i KTH:s utbildningar och forskning. Skolans GA och FA har delegation från fakultetsrådet.  Vid KTH finns även vicerektorer, som rektor utser för att ansvara för vissa områden.

KTH ska i all sin verksamhet motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  Huvudansvarig för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbetet (JML) är rektor, KTH har även en vicerektor med ansvar för fakultetsförnyelse och jämställdhet.

 Enligt avtal mellan KTH och arbetstagarorganisationerna ska det finnas samverkansgrupper centralt och på skolnivå.

2. CHE:s organisation

2.1 CHE:s ansvars‐ och verksamhetsområden

KTH:s skolor är direkt underordnade rektor och leds av en skolchef samt en ställföreträdande skolchef. Skolorna har ansvaret för kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning i den operativa verksamheten inom sina verksamhetsområden. Vid varje skola ska finnas en ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, benämnd grundutbildningsansvarig (GA) och en ansvarig för forskarutbildning, benämnd forskarutbildningsansvarig (FA). Skolorna ska också ha programansvariga (PA) för alla utbildningsprogram. Varje skola ska dessutom ha en ledningsgrupp bestående av skolchef, GA, FA och företrädare för linjeorganisationen på skolan såsom administrativ chef, prefekt/avdelningschef etc. samt studeranderepresentanter.

Skolorna har ansvar för såväl rekryterings‐ som anställningsprocessen inom sina respektive verksamhetsområden. Vid läraranställningar tar skolorna initiativ till och lämnar förslag till rektor på inrättande av läraranställningar. Fakultetsrådet bereder läraranställningsärenden.

Samverkan med fackliga organisationer ska ske inom ramen för skolan.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
GA har ansvar för skolans program‐ och kursutbud, programupplägg samt att skolans programutbud och programupplägg utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål. GA ska även se till att skolans program‐ och kursutbud utvecklas i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

 Det åligger varje skola att organisera verksamheten så att funktionsansvar tas för:

 • ekonomisk planering, lokalplanering samt läro‐ och timplaner för skolans utbildning,
 • antagning, studieadministration och examination inom skolans program,
 • lärarnas pedagogiska kompetensutveckling,
 • pedagogisk utvecklingen av program och kurser, och
 • uppföljning av studieresultat, kursuppföljning och kursanalys.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå genomförs inom ramen för KTH:s inrättade doktorsprogram. Inom skolan har FA ansvar för skolans forskarutbildning och att denna utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

 Varje skola ska organisera verksamheten så att ansvar tas för:

 • forskarskolor, forskarutbildningsämnen och kurser,
 • antagning, genomförande och examination i forskarutbildningen med kvalitet och arbetssätt utifrån vad högskoleförordning och KTH:s interna policy samt interna föreskrifter anger, och
 • utveckling av handledarkompetens, utbildning av handledare och pedagogisk utveckling av forskarutbildningen.

2.2 Strategisk råd

Skolans strategiska råd utgör rådgivande organ till skolchefen i följande ärenden:
• viktigare ärenden rörande skolans organisation,
• utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut,
• övergripande frågor rörande utbildning, och
• andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra.

Skolchefen är ordförande i strategiska rådet.

2.3 Skolchef, vice skolchef och administrativ chef

2.3.1 Skolchef och vice skolchef

Skolchefen leder skolans arbete och ansvarar mot rektor för skolans verksamhet. Skolchefen är arbetsgivarens representant och är arbetsledare för skolans personal. Skolchefen ska representera skolan i såväl forsknings‐ och utbildningsfrågor som samverkansfrågor.

Varje skola ska ha en vice skolchef. Skolchef har en ställföreträdare, benämnd vice skolchef/prodekan. Skolchef ska vara professor. Vice skolchef skall ha anställning för vilken krävs doktorsexamen.

2.3.2 Administrativ chef

Vid CHE-skolan finns en administrativ chef, ansvarig för den skolgemensamma förvaltningsorganisationen. Administrativa chefen ska ansvara för övergripande administrativ samordning och utveckling samt för säkring av kvalitet och effektivitet i det administrativa arbetet.

2.3.2 Grundutbildningsansvarig
GA har ansvar för skolans program‐ och kursutbud, programupplägg samt att skolans programutbud och programupplägg utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål. GA ska även se till att skolans program‐ och kursutbud utvecklas i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

2.3.3 Forskarutbildningsansvarig

Utbildning på forskarnivå genomförs inom ramen för KTH:s inrättade doktorsprogram. Inom skolan har FA ansvar för skolans forskarutbildning och att denna utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

2.4 CHE skolförvaltning

Alla berednings- och föredragningsuppgifter åt CHEs centrala beslutsfattare samordnas i skolförvaltningen. Skolan skall ha förvaltningen som stöd i arbetet med planering, samordning, policyskapande, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Skolförvaltningen ska stärka samverkan mellan central nivå och verksamhetsnivån samt inom sig samverka mellan de olika funktionerna. Skolförvaltningen är ett stöd för skolchefen när det gäller ansvar för KTH:s organisation och arbetssätt. Administrativa chefen organiserar skolförvaltningens arbete.

3. Sammansättning av organ och funktioner vid CHE

3.1 Ledningsgrupp

För operativa frågor, och som informations‐ och diskussionsforum, har skolchef till sig knutit en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består, förutom av skolchef, av vice skolchef, GA, FA, prefekter, administrativ chef, HR-ansvarig och två studeranderepresentanter.

3.2 Skolfakultetsråd

Skolfakultetsrådet har ansvar för utbildningens kvalitet (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå). Skolfakultetsrådet har även ett ansvar för (kvaliteten i) läraranställningsprocessen, vilket bland annat innebär att besluta om anställningsprofil för samtliga läraranställningar och att prioritera bland kandidater till sådana anställningar. Fakultetsrådet har även ansvar för beredningen av förslag till befordringar vad avser läraranställningar. Skolfakultetsrådet leds av skolchef och övriga ledamöter är vice skolchef, GA, FA administrativ chef, studeranderepresentanter samt prefekter.

3.2 JML-grupp

CHE-skolans JML grupp: Jämställdhet, mångfald och likabehandling består av medlemmar med något slags formellt ansvar. Gruppen skall jobba med policyfrågor och utredningar och kommer att vara starkt kopplad till och underställd ledningsgruppen, som är det beslutande organet

3.3 Marknadsföring och kommunikation

Grupp för samordning av CHE-skolans aktiviteter inom området marknadsföring och kommunikation

3.4 Internationaliseringsgrupp

Grupp för samordning av CHE-skolans aktiviteter inom internationalisering.

3.5 GA-råd

Beredande och rådgivande organ till GA. Beredning av bemanningsplan CHE. Kvalitetsuppföljning grundutbildning

3.5.1 PA-råd
Civilingenjörsprogrammet. Rådgivande till PA

3.6 FA-råd

Rådgivande organ till FA

4. Utseende av ledamöter till skolans organ

5. Skolans linjeorganisation

Skolan är organiserad i institutioner som leds av en prefekt/avdelningschef

6. Handläggning av ärenden

Enligt 20§ Myndighetsförordningen ska ärenden avgöras efter föredragning. Föredragande har ansvar för att ärendet bereds i enlighet med gällande författningar och KTH:s regelverk. Ärenden som ska avgöras av en person, med undantag för rektor, behöver dock inte föredras. Det ska tydligt framgå av beslutet vem som är beslutsfattare och om beslutet skett efter föredragning eller inte.

7. Studentinflytande

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (2 kap. 7§ Högskolelagen).  Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen (2 kap 14§ Högskoleförordningen). Om någon studentrepresentant inte utsetts ska information lämnas till den sammanslutning som har ställning som studentkår vid KTH.

Till sidans topp