Tillgodoräknande

Kortbeskrivning: Tillgodoräknande av kurs görs mot tänkt examen! Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet. KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande ska därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet ska beaktas vid tillgodoräknanden. Tillgodoräknanden kan omfatta en eller flera kurser (även examensarbete), del av kurs eller visst antal högskolepoäng.

Relaterade rutiner: UTBYTESSTUDIER + ANTAGNING SENARE DEL

Ansvarigt funktion på kansli: Internationell handläggare och utbildningshandläggare

 • Tillgodoräknande av hel kurs handläggas och bereds av kansliet. Gäller både för tgr från svenska och utländskt universitet
  Beslut: PA/GA
   
 • Som underlag måste student visa upp:
  - kursbevis på avslutade kurser
  - kursplaner
   
 • För yrkesexamen läs program anges vilka kurser/delar av utbildningen som de tillgodoräknade kurserna skall ersätta.
  Beslut: PA
   
 • För generell examen kan anges ämnesnivå och nivåspecificering
  Beslut: GA
   
 • Beslut skrivs i W3D3 och tillgodoräknade registreras i Ladok.
  Beslut: PA/GA
   
 • Uppgifter om tillgodoräknade som man fått innan är inte juridiskt bindande. Men det är ändå möjligt att ge s.k. förhandbesked i s.k. studieplaner för att möjliggöra studieplanering för studenter vid t ex utbytesstudier. Studieplaner bereds och handläggs av kansliet.
  Godkänns: av PA
   
 • Tgr av reell kompetens, görs ofta i anslutning till examen. Handläggs av kansliet i samråd med examinator, GA/PA
  Beslut: examinator, GA/PA

Kurser som ska tgr

Läst vid högskola: Önskas tillgodoräknas som, ange kurskod: Önskas som "valfri kurs"
       


 

Till sidans topp