Studieuppehåll

Att ta ett studieuppehåll innebär att student tar ett uppehåll från studierna under minst en läsperiod med en försäkran från KTH att plats på utbildningen bereds när perioden för studieuppehållet är över.

Relaterad rutin: UPPFLYTTNING PÅ TERMIN

Ansvarig funktion på kansliet: studievägledare

Begäran om studieuppehåll skall lämnas till kansliet. Det finns en blankett som bör användas.

Studievägledaren bereder ärendet.

Beslut: GA eller PA

Beslut om studieuppehåll skall lämnas för en bestämd tid. Beviljat studieuppehåll ger alltid rätt till återkomst till studierna vid i beslutet angiven tidpunkt.

Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs. Deltagande i examination på ny kurs kräver särskilt tillstånd från skolan.

En studerande som ämnar avbryta studierna för gott, d v s göra ett definitivt studieavbrottskall anmäla detta till skolkansliet på särskild blankett.

Till sidans topp