Examensarbete

I KTH:s regelverk finns: Övergripande riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier. Rektors beslut V-2015-0144. Riktlinjerna gäller fr.o.m. 2015-07-01.

Rektor har beslutat om KTH-gemensamma mål och bedömningskriterier för examensarbetskurser. Dessa hittas under ovanstående länk i regelverket.

Allmänt om examensarbete

Examensarbetskursens omfattning och område bestäms av Högskoleförordningen Bilaga 2 examensordning (se självständigt arbete (examensarbete) under respektive examen) och KTH:s lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning. Examensarbetet är den avslutande kursen inom programmet och ska visa att den studerande självständigt kan tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen.

För examensarbeten på KTH används betygskala P-F from 2015-07-01. Studenter som antagits till programutbildning före 2015-07-01 kan hos examinator begära att få utföra examensarbete med betygskala A-F.

Behörighetskrav

Behörighetskrav för att påbörja examensarbete anges i kursplan.

Former för examensarbete

Examensarbetet kan utföras inom KTH eller externt. Examensarbete kan även genomföras utomlands. Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. Om arbetet utförs av flera studenter ska examinator säkerställa att varje student uppfyller kraven för godkänd prestation.

Handledare utses av examinator. Flera handledare kan utses. Om examensarbetet utförs t.ex. vid ett företag bör en handledare utses även av företaget. Examensarbetet ska redovisas vid ett seminarium. Examensarbetet ska skrivas och presenteras på svenska eller engelska. Sammanfattning ska finnas på båda språken. Examensarbetsrapporten ska plagiatgranskas.

Anmälan och registrering av examensarbete

Skall anmälas på blankett i god tid innan examensarbetet påbörjas.

Anmälan av kurs i Ladok

Anmälan av kurs läggs in i Ladok av behörig person på kansli/utbildningsadministration (programägande skola).

Registrering av kurs i Ladok

Vid kursstart registreras studenten på examensarbetskursen i LADOK av kansli/utbildningsadministration (kursägande skola).

Resultatrapportering av examensarbete

När examensarbetet är godkänt av examinator lämnar examinator ett ifyllt betygsprotokoll samt kopia på examensarbetesrapporten till ansvarigt kansli/utbildningsadministration (kursägande skola).

DiVA publicering

Alla examensarbeten ska registreras i DiVA enligt rektorsbeslut V-2017-0604 (Tidigare beslut UF-2010/0650, dnr V-2010-0669 upphör därmed att gälla) DiVA är KTH:s publikationsdatabas, där allt som KTH:s forskare publicerar registreras. I DiVA återfinns också elektroniska versioner av publikationer där KTH står som utgivare, såsom doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser, rapporter och studentuppsatser. Skolan ansvarar för att KTHs rutiner för registrering och publicering följs. Registrering skall ske så snart examensarbetet är godkänt av examinator och senast inom sex månader från godkännandedatum. Rutinerna finns tillgängliga via KTHB:s webbsidor Ett arkivexemplar av examensarbetet ska finnas på papper och arkiveras enligt skolans rutiner.

Students roll

Det är studentens ansvar att:

  • se till att villkoren för att få påbörja examensarbete är uppfyllda
  • leta reda på ett lämpligt projekt för examensarbetet, på KTH, hos en extern uppdragsgivare, eller som utbytesstudent
  • lämna ansökan om att påbörja examensarbete enligt rutin
  • självständigt genomföra, redovisa och slutföra arbetet enligt examinators anvisning
  • följa KTH:s regelverk angående plagiering (se Policy för hantering av plagiering inom KTH:s utbildning)

Uppdragsgivare, offentlighet

Uppdragsgivaren tillhandahåller lämpligt projekt. Projektet ska vara en avgränsad uppgift med tydlig målformulering i enlighet med kursens mål.

KTH är en statlig myndighet och lyder som sådan under offentlighetsprincipen. Det innebär att rapporter är offentliga. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i huvudsak i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det finns även bestämmelser till skydd för den personliga integriteten i personuppgiftslagen (1998:204).

För en student från KTH innebär det att examensarbetets rapport är en offentlig handling. I undantagsfall kan för uppdragsgivare känsliga uppgifter utelämnas ur rapporten av sekretesskäl. I dessa fall måste en diskussion med programansvarig/examinator föras innan start av examensarbete godkänns. Samtliga rapporter ska vara så fullständiga att de ska kunna utgöra grund för bedömning, godkännande och publicering.

Kurskoder för examensarbeten

KA103X Examensarbete inom Teknisk kemi, grundnivå 15,0 hp
Det är kandidatexjobbet som är obligatoriskt för studenter på civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi

KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp
Examensarbete för studenter inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik

KA104X Examensarbete inom kemivetenskap, grundnivå 15,0 hp
Det är ett examensarbete som användas på grundnivå för studenter som ska göra ett 15 hp examensarbete på grundnivå men inte ett kandidatexjobbet eller examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet.

Tre kurser finns för examensarbeten på avancerad nivå

KD200X Examensarbete inom kemi, avancerad nivå 30,0 hp

KE200X Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå 30,0 hp

KF200X Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå 30,0 hp

Studenter som är antagna till program före 2015-07-01 kan ansöka hos examinator om att få utföra examensarbete med betygsskala A-F. Då används de kurskoder som finns för examensarbetskurser med betygsskala A-F. Detta måste göras innan examensarbete påbörjas

Till sidans topp