För dig som har kurser på kurslab

Allmänt om kurslab

Andra Dédinaité är ansvarig för kurslabbet (Teknikringen 48-50, plan 5 & 6). Andras uppdrag är att ansvara för att alla kurser ska få plats, att förbrukningsartiklar köps in, att säkerheten följs och för inpasseringen.

Det är viktigt att du anmäler till Andra i så god tid som möjligt att du har en kurs som behöver få plats i kurslabbet eller om din kurs har bytt period. Lika viktigt är det att anmäla att en kurs inte längre kommer att gå på kurslab. Om inget annat meddelas så behåller din labkurs samma plats på kurslab även nästa år.

Inpassering

För att ha lite kontroll över vilka som har tillträde till kurslab får labassistenter normalt bara tillträde under den period kursen går. Anmäl dina labassistenters namn och kortnummer till andra@kth.se i god tid innan labkursen börjar. Behöver du nyckel för att låsa upp rum och skåp, kontakta Andra Dédinaité.

Labassistenter får specialtillträde, vilket innebär att de kan ställa upp dörrarna, se instruktion här (pdf 23 kB)  . Dörrarna ställs då upp i fyra timmar. Är labkursen kortare än fyra timmar måste dörren låsas manuellt, se instruktionen.

Säkerhet

På kursexpeditionen finns ett säkerhetskompendium "Säkerhet vid laboratoriearbete" som delas ut gratis till studenterna innan deras första labkurs. Säkerhetskompendiet är tänkt att gälla samtliga labkurser som ges på Skolan för Kemivetenskap. Om du saknar något i kompendiet, kontakta Mats Jansson eller Tore Brinck.

En säkerhetsföreläsning med obligatorisk närvaro bör hållas innan studenterna labbar för första gången. Säkerhetsföreläsningen bör omfatta det som står i säkerhetskompendiet.

Det är viktigt att för studenterna betona vilka konsekvenserna kan bli om glasvara (speciellt pasteurpipett) eller nålar läggs i sopsäckarna som är avsedda för papper och använda handskar.

Vid första labtillfället skall studenterna informeras om var dusch, ögondusch, skyddsutrustning och brandsläckare (både skum och pulver) finns och hur de används.

Brandsläckare får ej "gömmas" bakom labrockar. Om en brandsläckare använts ska Andra Dédinaité och Daniel Tavast ( tavast@kth.se) informeras så att de kan återfyllas/ersättas.

Mats Jansson är skyddsombud för kurslab.

Ögondusch

Ögonduschen kräver ett snabbt tryck för att locken ska hoppa av. Ögonen/ansiktet ska inte hållas intill duschen utan en bra bit upp – annars är trycket för hårt. Ta som regel att testa ögonduscharna en gång per vecka, speciellt under labtid.

Dragskåp

Labassarna ska gå igenom dragskåpens funktion vid första labtillfället. Jobba alltid med lugna rörelser i dragskåpet för inte störa luftströmmarna för mycket.

Luckspärren är en säkerhetsfunktion, dels för att bibehålla god skyddsventilation, dels för att luften ska räcka till övriga dragskåp. Luckan får endast dras upp högre i undantagsfall och det fungerar bara vid låg beläggning.

Utrymning

Om brandlarmet går skall labbet utrymmas. Återsamlingspunkt är Teknikringen 34, vid det gula K:et. Labassarna är utrymningsledare och ansvarar dels för att alla utryms och dels för att räkna in alla vid återsamlingspunkten.

Larmet är kopplat till Räddningstjänsten. Om larmet går ska du alltid ringa 112 och berätta vad som hänt. Då är de dessutom bättre förberedda vid ankomst. Dessutom ska du ringa KTH:s larmnummer (08-790) 7700.

Om det finns behov av utrymning pga utsläpp av farlig kemikalie ska man trycka på brandlarmet (om larmet inte automatiskt löst ut) och ringa ovanstående nummer. Detta dels för att underrätta Räddningstjänsten och dels för att alla i byggnaden då utryms.

Ytterkläder och väskor

Ytterkläder eller väskor ska ej förvaras på kurslab. De utgör en brandfara och är alltså en säkerhetsrisk. Vidare finns förstås risken att kläder/väska blir förstörda av t ex eventuella syrastänk.

Det finns skåp på plan 3 som är avsedda för att förvara ytterkläder och eventuella väskor när studenterna labbar. Föreläsaren i kursen bör informera om att studenterna måste ta med egna hänglås till skåpen. Skåpen får endast användas under labtid, finns låsta skåp kvar efter labtid riskerar studenten att få låset klippt utan förvarning.

Olycksfall och tillbud

Alla olycksfall och tillbud som sker på kurslab ska anmälas till skyddsombudet ( Mats Jansson). Blankett Rapport av olycksfall eller tillbud skall också fyllas i av ansvarig labassistent.

Gaser

Normalt får gasflaskor ej finnas på lab. Det finns ett centralt gassystem. Om en flaska, som är kopplad till det centrala gassystemet, tar slut går ett audiovisuellt larm. En avstängningsknapp för ljudet finns på panelen mellan labben 519 och 529. Meddela Andra Dédinaité att larmet utlösts.

OBS! Endast Andra Dédinaité ska byta gasflaskor eftersom det skall ske enligt viss procedur för att inte få in luft i systemet.

I dragskåpen finns stadsgas. På väggen i varje labkvart finns ett orange reglage som måste öppnas för att stadsgasen ska komma fram till dragskåpen.

Labassen ansvarar för att alla kranar på dragskåpen är stängda vid labtidens slut samt för att ventilen på väggen också stängs.

Avfallshantering

Labkursansvarig ansvarar för att ta hand om kursens avfall. Det innebär att dunkar för avfallet måste beställas från SEKA innan labkursen börjar. Ring 08 - 235300 och meddela att du vill att de tar med avfallsdunkar. Dunkarna hämtas fredagar 10-11 udda veckor i rum 370, plan 3, Teknikringen 42. Ställ dunken i ett av kemikalie/lösningsmedelsförråden ("stinkrummen") och märk den med typ av avfall samt vilken kurs det är.

Efter avslutad labkurs svarar labkursansvarig för att avfallsdunkar och kartonger med kontaminerat glas lämnas till SEKA, samma tid och plats som när dunkar kan hämtas.

Observera att rent, men trasigt, labglas ska slängas som grovsopor. Det behöver inte paketeras utan kan slängas som det är. Om det paketeras ska lådan tydligt märkas med innehåll.

Var förvaras kemikalier?

Kemikalie- och lösningsmedelsförråden ("Stinkrummen") bildar egna brandceller och är EX-klassade. De är också förreglade mot ventilationen. Faller ventilationen ur stängs elen av (röda lampan lyser utanför). Återstart måste ske manuellt genom att trycka på röda lampknappen och det dröjer då ca 15 min för elen att gå igång. Detta är av säkerhetsskäl för att ventilationen ska vädra ut först. Man ska alltså inte heller gå in i rummet under denna tidsperiod.

Ang. gardinerna under fönsterbänken: Vi får ha lösningsmedel under fönsterbänken under förutsättning att gardinerna är fördragna. Det finns en extra frånluftskanal under bänken för att ta hand om ev. lösningsmedelsångor. Dunkar med lösningsmedel får alltså inte stå ute på golvet.

Syror, baser, lösningsmedel och salter ska stå i separata skåp. De tre förstnämnda och giftiga salter ska stå i ventilerade förvaringsskåp (helst låsbara).

På plan 5 har icke-toxiska salter flyttats ut från kemikalie- och lösningsmedelsförråden ("stinkrummen") för att få plats med ovanstående fördelning. Salterna är sorterade efter beteckningen för huvudjonen; vilket oftast är katjonen. T ex kalciumhydroxid står sålunda under C för Kalcium [Ca].

Märkning av kemikalier

Om man använder en burk/flaska för att förvara andra kemikalier än det burken är märkt för måste en stor etikett sättas över den gamla etiketten. Ange kemikalienamn och om kemikalien är giftig/brandfarlig/oxiderande eller liknande. Etiketter för detta finns i assistentrummen på både plan 5 och 6.

Vem köper vad till kurslab?

Gemensamma inköp görs av Andra Dédinaité för förbrukningsvaror såsom handskar, torkpapper, diskmedel, kartonger för krossat glas med tillhörande plastpåsar, glasvaror som inte är "special" utan normalt används av flera olika kurser.

Handskar, torkpapper och diskmedel står i skåpen i seminarierummet på plan 6.

Kartonger för krossat glas tillsammans med tjocka plastpåsar står i förvaringsrummet bakom hissen på både plan 5 och 6.

Om förbrukningsvaror (framförallt handskar) börjar ta slut, anmäl det i god tid till Andra Dédinaité. Leveranstiden kan ibland vara upp till en vecka för handskar. Glaskrosskartonger kan ta ännu längre tid beroende på hur långt det är till närmsta fredag på udda vecka.

(Lab-)kursansvarig köper in kemikalier och varor som är specifika för kursen, såsom sprutor, filterpapper, provrör, pasteurpipetter, TLC-plattor, rör för smältpunktsbestämning, etc.

Avjonat vatten

De ljusgröna kranarna vid varje diskbänk ger avjonat vatten. Kranarna är EJ avsedda att vridas för att flytta strålen. Försöker man det riskerar man att bryta av rören (de är gjorda i PEEK och inte av metall). Påpeka gärna vid första labtillfället.

Berätta samtidigt att en kran är stängd när vattnet slutar droppa från den. Vrids den om ett extra varv efter att den slutat droppa förkortar man livstiden för kranens packning avsevärt.

Kylvatten (främst plan 6)

På plan 6 har en vattenkran i dragskåpet fullt flöde, medan den andra är strypt till ett konstant lågt flöde för att användas till kylvatten. Är flödet för högt, för lågt eller närmast obefintligt kan det justeras mha en inseksnyckel. Det sitter en Ballofixventil under vredet på dragskåpets frontpanel. Öppna den något för att få bättre flöde. Av säkerhetsskäl ska kylvattenflödet vara strypt så att man inte riskerar glasutrustningen med för höga flöden.

Alla slangar till kylvattnet måste najas med t ex ståltråd. Detta för att slangen inte ska hoppa av och orsaka översvämning med ödesdigra konsekvenser.

Efter avslutad labkurs

Efter labkursen tillser labkursansvarig att labbet är ordentligt städat så att nästkommande inte behöver börja med att städa. Kolla av mot den här checklistan. (pdf 64 kB)

Till sidans topp