Att ta emot projektarbetare

Kursen genomförs som ett individuellt självständigt projektarbete motsvarande fem/sju/tio/20 veckors heltidsarbete. Ett aktuellt problem eller forskningsuppgift inom kemi- och kemiteknik formuleras och analyseras tillsammans med berörd lärare. Uppgiften kan vara av teoretisk och/eller experimentell natur

I allmänhet inleds projektet med studier av projektets bakgrund samt med en mindre litteraturgenomgång. Därefter planeras arbetsuppgiften samt i förekommande fall formuleras en projektplan för det experimentella arbetet. Efter att uppgiften genomförts beskrivs metod och resultaten analyseras, diskuteras och dokumenteras i en skriftlig rapport av god kvalitet.

Fullständiga kursplaner hittar på Studentwebben under Program och kurser.

Anmälan till projektarbete

Innan projektarbetet påbörjas skall student och examinator fylla i blanketten Ansökan om projektarbete som finns till höger i svensk och engelsk version. Examinator har att godkännna att studenten uppfyller kraven om tillräckliga studieresultat samt att ange projektets kurskod och titel, se nedan. Ifylld blankett lämnas till utbildningsenheten tkr 42 för godkännande av GA samt inläggning i Ladok.
När projektet påbörjas skall examinator meddela detta till kursexpeditionen för kursregistrering i Ladok.
När projektet är slutfört skall betygsprotokoll lämnas till kursexpeditionen resultatrapportering i Ladok.

Följande projektarbeten finns på kemiskolan

 • KD2905 Projektarbete i kemi, 5 veckor, 7,5 hp
 • KD2907 Projektarbete i kemi, 7 veckor, 10,5 hp
 • KD2910 Projektarbete i kemi, 10 veckor, 15 hp
 • KD2920 Projektarbete i kemi, 20 veckor, 30 hp
 • KE2905 Projektarbete i kemiteknik, 5 veckor, 7,5 hp
 • KE2906 Projektarbete i kemiteknik, 6 veckor, 9 hp
 • KE2910 Projektarbete i kemiteknik, 10 veckor, 15 hp
 • KE2920 Projektarbete i kemiteknik, 20 veckor, 30 hp
 • KF2905 Projektarbete i fiber- och polymerteknologi, 5 veckor, 7,5 hp
 • KF2910 Projektarbete i fiber- och polymerteknologi, 10 veckor, 15 hp
 • KF2920 Projektarbete i fiber- och polymerteknologi, 20 veckor, 30 hp

Att ta emot utländska studenter i forskningsprojekt

Det är tillåtet att ta emot projektarbetare som kommer från ett EU land, och som därmed även får ERASMUS-stipendium för sitt uppehälle. Om du får en förfrågan och avser att tacka ja till att ta emot en student, är första steget att kontakta Internationell handläggare: Marija Bogdanovic marija2(at)kth.se.

Till sidans topp