Individuella studieplaner (e-ISP)

Den individuella studieplanen är ett juridiskt bindande dokument som fungerar som ett kontrakt mellan forskarstuderanden och handledaren. Samtliga forskarstuderande måste tillsammans med sin huvudhandledare upprätta och kontinuerligt (minst en gång per år) uppdatera en individuell studieplan för sina forskarstudier.

Att upprätta en studieplan

Den individuella studieplanen upprättas elektroniskt i e-ISP i samband med antagningen. En studieplan ska upprättas innan ansökan till forskarstudier kan behandlas. Den individuella studieplanen signeras elektroniskt av huvudhandledare, doktorand, programansvarig varefter den fastställs av forskarutbildningsansvarig inom utbildningsområdet. Samtliga bihandledare skall definieras och det skall tydligt framgå vilka övriga handledare som varit med om att utarbeta planen.

För att bli etablerad i e-ISP krävs att huvudhandledare lämnar den forskarstuderandes namn och e-post till forskarutbildningshandläggaren på utbildningskansliet på CHE/BIO.

Instruktioner för vad som skall stå i e-ISP finns i följande länk:
intra.kth.se/en/utbildning/utbildningsadministr/isp-individuella-studieplaner-for-doktorander-1.653101

Samtliga kurser skall vara slutförda och registrerade innan disputation (60 hp) eller licentitatexamen (30 hp).

Lärandemål för Doktors- och Licentiatsexamen (ej forskningsspecifika mål):
intra.che.kth.se/polopoly_fs/1.421819!/Hogskoleforordningen.pdf

Uppdatering av e-ISP

Uppdateringar kan med fördel göras oftare än en gång per år, t.ex. om kursplanen förändras. Kurser måste finnas godkända i studieplanen innan kursstart för att få följas. För anställda ska en uppdatering åtminstone göras i samband med förlängning av anställningskontrakten. För stipendiater ska uppdateringar senast göras månadsskiftet oktober/november varje år.

Support

Vid tekniska problem och systemsupport gällande e-ISP, kontakta e-isp@kth.se

För frågor relaterade till doktorprogrammet i Kemivetenskap, kontakta Johanna Hagerman (forskarutbildningshandläggare, jhagerm@kth.se) och/eller Inger Odnevall Wallinder (forskarutbildningsansvarig, ingero@kth.se)

Till sidans topp