Säkerhetsrutiner för labb

Allmänna säkerhetsföreskrifter rörande säkerhet på labb, hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Säkerhetsföreskrifter för CHE skolan

Dessa säkerhetsföreskrifter gäller för skolan för kemivetenskap i sin helhet och som komplement till arbetsmiljölagen. Säkerhetsföreskrifterna har utarbetats i enlighet med lagens allmänna bestämmelser. Avsikten med säkerhetsföreskrifterna är att minimera de risker för olycksfall och ohälsa som kan förknippas med laboratoriearbete. Var och en som är verksam inom Skolan för kemivetenskap ska noggrant studera och tillämpa de anvisningar och förhållningsregler som finns anvisade i dessa säkerhetsföreskrifter, samt informera sig om vad som står i arbetsmiljölagens författningar relevanta för arbete med kemi (se länkar och litteraturanvisningar under avsnitt 5).

Alla, både handledare och de som utför laboratoriearbete inom skolan för kemivetenskap, ska läsa säkerhetsföreskiften och kvittera på bifogad blankett att de tagit del av innehållet. Blanketten skickas till CHE skolans registrator, Mia Hjertén, för arkivering. En kontinuerlig avstämning görs med samtliga handledare och prefekter.

Säkerhetsföreskrifter (docx 2,3 MB)

Säkerhetsinformation för arbete på lab CHE blankett (pdf 133 kB)

Safety regulations CHE 20161006 (docx 2,3 MB)

Safety regulations form CHE (pdf 149 kB)

Säkerhetsrutiner

AFS 1997:10 (pdf 50 kB) är Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gällande laboratoriearbete med kemikalier. Där kan man läsa en del om bl.a. riskbedömning och riskreducerande åtgärder.

MSBSF 2010:4 (pdf 110 kB) beskriver vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

MSBFS 2013:3 (pdf 130 kB) är en föreskrift om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

BEX-INFO 1 2005 (pdf 103 kB) beskriver mer praktiskt brandfarliga och explosiva varor.

AFS 1997:10 Swedish Work Environment Authority; Laboratory work with chemicals (pdf 141 kB)

AFS 2007:5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (pdf 138 kB)

ASF 2011:19 (pdf 2,3 MB) Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

Till sidans topp