Introduktion till CHE

Det är viktigt att nya personer på CHE får en så bra introduktion som möjlig för att få en fin start här. På den här sidan har vi sammanställt nyttig information att använda för dig som tar emot en ny person.

På den här sidan hittar du broschyren som innehåller infomation om skolan för kemivetenskap. Vidare finns en checklista som hjälper dig att förebereda och planera för att ta emot en ny medarbetare

Längst ned hittar du också en checklista på vad man som närmsta chef bör tänka på när någon slutar på CHE/KTH

Information om skolan för kemivetenskap (pdf 1,7 MB)

Introduktion

Nedanstående rutiner är avsedda som hjälp vid introduktion av all ny personal vid skolan för kemivetenskap. Syftet med introduktion är att ge en översiktlig bild av arbetsplatsen, träffa arbetskamrater och få vetskap om de viktigaste rutinerna. Allt varken behöver eller ska ske första dagen. Det allra viktigaste är att få personen att känna sig välkommen, ett första intryck är ofta bestående. Den person som ska sköta introduktionen måste sätta av tid för introduktionen. En nyrekrytering är alltid en stor investering. Introduktionen genomförs av närmaste chef, eller efter delegering, av annan lämplig person. Utse gärna en fadder; till nya doktorander och examensarbetare lämpligen en doktorand.

Checklista för introduktion (pdf 13 kB)

Säkerhetsföreskrifter

Dessa säkerhetsföreskrifter gäller för skolan för kemivetenskap i sin helhet och som komplement till arbetsmiljölagen. Säkerhetsföreskrifterna har utarbetats i enlighet med lagens allmänna bestämmelser. Avsikten med säkerhetsföreskrifterna är att minimera de risker för olycksfall och ohälsa som kan förknippas med laboratoriearbete. Var och en som är verksam inom Skolan för kemivetenskap ska noggrant studera och tillämpa de anvisningar och förhållningsregler som finns anvisade i dessa säkerhetsföreskrifter, samt informera sig om vad som står i arbetsmiljölagens författningar relevanta för arbete med kemi (se länkar och litteraturanvisningar under avsnitt 5).

Alla, både handledare och de som utför laboratoriearbete inom skolan för kemivetenskap, ska läsa säkerhetsföreskiften och kvittera på bifogad blankett att de tagit del av innehållet. Blanketten skickas till CHE skolans registrator, Mia Hjertén, för arkivering. En kontinuerlig avstämning görs med samtliga handledare och prefekter.

Säkerhetsföreskrifter (docx 2,3 MB)

Säkerhetsinformation för arbete på lab CHE blankett (pdf 133 kB)

Obligatorisk miljöutbildning

Anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

 Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskap om och förståelse för KTH:s miljöarbete och betydande miljöpåverkan, samt specifik kompetens när detta krävs.

Till den obligatoriska miljöutbildningen

Avslutning

Här finner du en enkel checklista att använda vid avslutning av tjänst vid CHE

Checklista för avslutande (pdf 16 kB)

Har du frågor om innehållet på denna sida så ber vi dig vända dig till CHE HR-avdelning.

Till sidans topp